Nhảy đến nội dung
Đã có hàng

Tương thích với iPhone 5s hoặc các phiên bản
cao hơn. Không bán kèm một số dây đeo.